ข้อสอบ

posted on 10 Aug 2011 21:56 by enzyme501s

1) มะม่วงเมื่อปอกทิ้งไว้นานๆจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพราะเหตุใด

    1. เอนไซม์จากมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่มีสี

    2.เอนไซม์บางชนิดจากจุลินทรีย์ทำให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่มีสี

    3.เอนไซม์จากมะม่วงช่วยให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเปลี่ยน

    เป็นสารอื่น ที่มีสี
    
    4.เอนไซม์จากจุลินทรีย์ช่วยให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ในอากาศแล้วเปลี่ยน
 
    เป็นสารอื่นที่มีสี

 

เฉลยข้อ1  คือ 3

เหตุผล  สีน้ำตาลที่ผิวมะม่วงที่ปอกแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนในอากาศกับสารในมะม่วง

 

2) เหตุผลสำคัญที่สุดที่enzyme ปริมาณน้อยสามารถเร่ง substrate ปริมาณมากได้

    1. enzyme  ช่วยลดพลังงานก่อกัมมันต์ได้มาก

    2. enzyme  มีความจำเพาะเจาะจงกับ substrate

   3. enzyme  เมื่อทำปฏิกิริยาแล้วมีคุณภาพและปริมาณคงเดิม

    4. enzyme  มีอัตราการทำงานแปรผันตามปริมาณ substrate
 
 
เฉลยข้อ2 คือ 3

เหตุผล จากคุณสมบัติของเอนไซม์ระบุไว้ว่า เอนไซม์ยังคงสภาพเดิมทั้งปริมาณและคุณสมบัติต่างๆภายหลังการเกิดปฏิกิริยาแล้วจึงสามารถเร่งปฏิกิริยาต่อไปได้อีกเรื่อยๆ

 
 
 
 
3) ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับเอนไซม์

    1. เร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้

    2. เปลี่ยนทิศทางของปฏิกิริยาได้

   3. เพิ่มพลังงานกระตุ้นให้กับปฏิกิริยา

   4. ปฏิกิริยากับเอนไซม์แปรผันตามอุณหภูมิ

 

เฉลยข้อ 3 คือ1

เหตุผล  เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้

 
 
 
 
 
4 ) จงศึกษาสมการต่อไปนี้

จากสมการเติมสารใดลงไปจะทำให้ปฏิกิริยาหยุดชะงัก

1.  1 เติม enzyme

2.   2 เติม coenzyme

3.   3 เติม inhibitor

4.   4 เติม  vitamin

 

เฉลย ข้อ 4คือ 3

เหตุผล  inhibitorคือ ตัวยับยั้ง enzyme

  
 
5) เมื่อมีเอนไซม์อย่างไม่จำกัด อะไรจะเป็นตัวจำกัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี
 
    1. enzyme

    2.  substrate

    3. enzyme และ substrate

    4. ค่า Km

    5. ค่า K

 

 เฉลยข้อ 5 คือ2

เหตุผล ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเอนไซม์ละสารตั้งต้น

 

 

6.) ให้ a b และ c เป็นเอนไซม์ และ B คือสารยับยั้ง b การทดลองหลอด I เมื่อใส่สาร P จะพบสาร 4 ชนิดในหลอด คือ P Q R และ S ส่วนหลอด II เมื่อใส่สาร P และ B จะพบสาร 3 ชนิด และมี Q มากกว่าหลอด I จงหาปฏิกิริยาที่เป็นไปได้

 

เฉลยข้อ 6 คือ1

 
 
 
7) Competitive inhibitor จะมีผลกระทบน้อยลงเมื่อไร

1.

เพิ่มเอนไซม์

2.

เพิ่มสารตั้งต้น

3.

ลดเอนไซม์

4.

ลดสารตั้งต้น

เฉลยข้อ7 คือ 2

 

 

8) ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมี

      1.ลดปริมาณพลังงานกระตุ้นที่ใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

      2.ปลดปล่อยความร้อนจากสารตั้งต้น ทำให้เร่งปฏิกิริยาเคมี

      3.เร่งและเพิ่มการเคลื่อนไหวของอะตอมหรือโมเลกุลของสารตั้งต้น

      4.เปลี่ยนแปลงความแตกต่างของพลังงานอิสระระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์

 
 
 

9)

สารละลายในข้อใดเมื่อเข้าสู่ทางเดินอาหาร จะมีผลยับยั้งการย่อยสารอาหารโปรตีนในกระเพาะอาหาร

ก. Na2CO3

ข. NaHCO3

ค. Na2HPO4

ง. NaH2PO4

 

 

 

1.

ก. และ ข.

 

 

 

 

2.  

ข. และ ค.