ข้อสอบ

posted on 10 Aug 2011 21:56 by enzyme501s

1) มะม่วงเมื่อปอกทิ้งไว้นานๆจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพราะเหตุใด

    1. เอนไซม์จากมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่มีสี

    2.เอนไซม์บางชนิดจากจุลินทรีย์ทำให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงเปลี่ยนเป็นสารอื่นที่มีสี

    3.เอนไซม์จากมะม่วงช่วยให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเปลี่ยน

    เป็นสารอื่น ที่มีสี
    
    4.เอนไซม์จากจุลินทรีย์ช่วยให้สารอินทรีย์บางชนิดในมะม่วงทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ในอากาศแล้วเปลี่ยน
 
    เป็นสารอื่นที่มีสี

 

เฉลยข้อ1  คือ 3

เหตุผล  สีน้ำตาลที่ผิวมะม่วงที่ปอกแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนในอากาศกับสารในมะม่วง

 

2) เหตุผลสำคัญที่สุดที่enzyme ปริมาณน้อยสามารถเร่ง substrate ปริมาณมากได้

    1. enzyme  ช่วยลดพลังงานก่อกัมมันต์ได้มาก

    2. enzyme  มีความจำเพาะเจาะจงกับ substrate

   3. enzyme  เมื่อทำปฏิกิริยาแล้วมีคุณภาพและปริมาณคงเดิม

    4. enzyme  มีอัตราการทำงานแปรผันตามปริมาณ substrate
 
 
เฉลยข้อ2 คือ 3

เหตุผล จากคุณสมบัติของเอนไซม์ระบุไว้ว่า เอนไซม์ยังคงสภาพเดิมทั้งปริมาณและคุณสมบัติต่างๆภายหลังการเกิดปฏิกิริยาแล้วจึงสามารถเร่งปฏิกิริยาต่อไปได้อีกเรื่อยๆ

 
 
 
 
3) ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเกี่ยวกับเอนไซม์

    1. เร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้

    2. เปลี่ยนทิศทางของปฏิกิริยาได้

   3. เพิ่มพลังงานกระตุ้นให้กับปฏิกิริยา

   4. ปฏิกิริยากับเอนไซม์แปรผันตามอุณหภูมิ

 

เฉลยข้อ 3 คือ1

เหตุผล  เอนไซม์สามารถเร่งปฏิกิริยาย้อนกลับได้

 
 
 
 
 
4 ) จงศึกษาสมการต่อไปนี้

จากสมการเติมสารใดลงไปจะทำให้ปฏิกิริยาหยุดชะงัก

1.  1 เติม enzyme

2.   2 เติม coenzyme

3.   3 เติม inhibitor

4.   4 เติม  vitamin

 

เฉลย ข้อ 4คือ 3

เหตุผล  inhibitorคือ ตัวยับยั้ง enzyme

  
 
5) เมื่อมีเอนไซม์อย่างไม่จำกัด อะไรจะเป็นตัวจำกัดการเกิดปฎิกิริยาเคมี
 
    1. enzyme

    2.  substrate

    3. enzyme และ substrate

    4. ค่า Km

    5. ค่า K

 

 เฉลยข้อ 5 คือ2

เหตุผล ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเอนไซม์ละสารตั้งต้น

 

 

6.) ให้ a b และ c เป็นเอนไซม์ และ B คือสารยับยั้ง b การทดลองหลอด I เมื่อใส่สาร P จะพบสาร 4 ชนิดในหลอด คือ P Q R และ S ส่วนหลอด II เมื่อใส่สาร P และ B จะพบสาร 3 ชนิด และมี Q มากกว่าหลอด I จงหาปฏิกิริยาที่เป็นไปได้

 

เฉลยข้อ 6 คือ1

 
 
 
7) Competitive inhibitor จะมีผลกระทบน้อยลงเมื่อไร

1.

เพิ่มเอนไซม์

2.

เพิ่มสารตั้งต้น

3.

ลดเอนไซม์

4.

ลดสารตั้งต้น

เฉลยข้อ7 คือ 2

 

 

8) ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมี

      1.ลดปริมาณพลังงานกระตุ้นที่ใช้ในการทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

      2.ปลดปล่อยความร้อนจากสารตั้งต้น ทำให้เร่งปฏิกิริยาเคมี

      3.เร่งและเพิ่มการเคลื่อนไหวของอะตอมหรือโมเลกุลของสารตั้งต้น

      4.เปลี่ยนแปลงความแตกต่างของพลังงานอิสระระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์

 
 
 

9)

สารละลายในข้อใดเมื่อเข้าสู่ทางเดินอาหาร จะมีผลยับยั้งการย่อยสารอาหารโปรตีนในกระเพาะอาหาร

ก. Na2CO3

ข. NaHCO3

ค. Na2HPO4

ง. NaH2PO4

 

 

 

1.

ก. และ ข.

 

 

 

 

2.  

ข. และ ค.

 

 

 

 

3.  

ค. และ ง.

 

 

 

 

4.  

ก. และ ง.

 

เฉลยข้อ 9 คือ 1

คำอธิบาย

การย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนในกระเพาะอาหาร เอนไซม์จะทำงานได้ดีที่ pH เป็นกรด (ประมาณ 1.25-2) ดังนั้น ถ้ามีสาร Na2CO3 หรือ NaHCO3 ซึ่งมี pH เป็นเบสสูง ผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารจะมีผลไปยับยั้งการย่อยสารอาหารประเภทโปรตีน
 
 
 
 
 

edit @ 10 Aug 2011 22:55:38 by ENZYME.s

edit @ 10 Aug 2011 22:59:11 by ENZYME.s

Comment

Comment:

Tweet

#1004 By (37.59.119.2|37.59.119.2) on 2015-03-01 08:25

#1003 By (37.59.119.2|37.59.119.2) on 2015-03-01 08:25

#1002 By (37.59.119.2|37.59.119.2) on 2015-03-01 08:24

#1001 By (37.187.152.165|178.63.0.194, 37.187.152.165) on 2014-09-12 10:35

#1000 By (175.139.72.7|148.251.91.38, 175.139.72.7) on 2014-09-08 09:58

#999 By (175.139.72.7|148.251.91.38, 175.139.72.7) on 2014-09-08 09:58

#998 By (175.139.72.7|148.251.91.38, 175.139.72.7) on 2014-09-08 09:57

#997 By (173.167.64.57|148.251.91.38, 173.167.64.57) on 2014-09-05 19:51

#996 By (110.173.49.18|148.251.92.48, 110.173.49.18) on 2014-08-26 14:23

#995 By (90.147.55.2|90.147.55.2) on 2014-08-08 15:52

#994 By (41.76.206.6|172.16.89.48, 41.76.206.6) on 2014-08-05 14:18

#993 By (41.92.253.59|148.251.92.48, 41.92.253.59) on 2014-07-31 11:53

#992 By (41.92.253.59|148.251.92.48, 41.92.253.59) on 2014-07-31 11:46

#991 By (73.183.49.5|73.183.49.5) on 2014-07-13 18:45

#990 By (171.100.59.30|148.251.91.38, 171.100.59.30) on 2014-06-21 00:56

#989 By (171.100.59.30|148.251.91.38, 171.100.59.30) on 2014-06-21 00:55

#988 By (171.100.59.30|148.251.91.38, 171.100.59.30) on 2014-06-21 00:55

#987 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-16 14:42

#986 By (185.42.195.40|148.251.91.38, 185.42.195.40) on 2014-06-14 13:29

#985 By (185.42.195.40|148.251.91.38, 185.42.195.40) on 2014-06-14 13:28

#984 By (185.42.195.40|148.251.91.38, 185.42.195.40) on 2014-06-14 13:27

#983 By (187.61.117.11|148.251.91.38, 187.61.117.11) on 2014-06-13 14:05

Article Source a viral game app is not geeeeffcefcgcaca

#982 By (176.194.189.56|148.251.91.38, 176.194.189.56) on 2014-06-11 13:52

#981 By (176.194.189.56|148.251.91.38, 176.194.189.56) on 2014-06-11 13:49

#980 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-06-08 20:54

#979 By (193.67.216.241|193.67.216.241) on 2014-06-08 20:52

#978 By (103.244.31.66|148.251.92.48, 103.244.31.66) on 2014-06-08 20:37

Hello!
how to use viagra , generic cialis indian , how to use viagra , generic cialis indian , how to use viagra ,

#977 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-07 15:47

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#975 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-07 15:46

Hello!
viagra , cialis , viagra , cialis , viagra ,

#971 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-05 21:06

Hello!
cialis online pill , cialis online pill , mail order viagra , mail order viagra , cialis online pill ,

#966 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-05 04:23

Hello!
generic cialis review , generic cialis review , viagra sale , viagra sale , generic cialis review ,

#967 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-05 04:23

Hello!
generic cialis soft tabs , generic cialis soft tabs , viagra pharmacy , viagra pharmacy , generic cialis soft tabs ,

#965 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-05 04:23

Hello!
http://larryspoultry.com/ , http://malanjo.com/ , http://pcpfcu.org/ , http://pinehurstncrealtors.com/ ,

#964 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-03 09:47

Hello!
buy generic viagra , buy generic cialis , cheap viagra , cheap cialis ,

#963 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-03 09:47

Hello!
viagra cost , cialis cost , purchase cialis , purchase viagra ,

#961 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-02 16:39

Hello!
viagra , cialis , cialis , viagra ,

#960 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-02 16:39

Hello!
viagra cost , cialis cost , purchase cialis , purchase viagra ,

#959 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-02 16:39

Hello!
cialis professional , cialis professional , viagra professional , cialis professional , viagra professional ,

#958 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-01 21:26

Hello!
cialis order express , cialis order express , viagra reviews , cialis order express , viagra reviews ,

#957 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-01 21:26

Hello!
cialis online , cialis , cialis , cheap cialis ,

#953 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-01 17:03